امیر دوست محمد خان بارکزهی

امیر دوست محمد خان بارکزهی

زندگی نامه و دوران حکومت میردوست محمد خان بلوچ در بلوچستات..

ظلم اربابان قدیم به قوم بلوچ

ظلم اربابان قدیم به قوم بلوچ

چون همواره مردم غيور بلوچستان ظلم و جور حكام و سلاطين ستمگر زمانه را بر نمي تابيدند و در مقابل آنان ..