معرفی بازی بومی بلوچی سرچاکولی

شروع توسط · 0 پاسخ ها
Avatar


قبل 51 سال ها

ارسال شده: قبل 2 سال ها
سرچاکولی (پنج سنگ)
تهیه کننده مریم درزاده
بازی سرچاکولی

اهداف بازی :چابکی ،دقت،تمرکز،سرعت،تقویت عضلات دست

وسایل بازی:5تاسنگ

محوطه بازی سرپوشیده وفضای های محدودتر

تعدادبازیکنان :بین دویاچندنفر

سن یازیکنان:8تا16سال

شرح بازی:

بازی به این ترتیب آغازمی شود_این بازی بااستفاده ازپنج سنگ گردانجام می گیرد.بازی دارای مراحل مختلف لست وبین دویاچندنفرانجام می گیردوهرباریکن که بتواندازیک مرحله به مرحله بهدی باموفقیت عبورکندهمچنان بازی راادامه می دهدامااگردریک مرحله ببازدبازی توسط فردبعدی ادامه می یابد.به همین ترتیب هرکس تمام مراحل رازودتربه پایان برساندبرنده خواهدبود.دراین بازی نفراول سنگ هارادردست گرفته وبرروی زمین می ریزدوسپس یکی ازآنهارابرداشته ودرحالی که بایک دست دیگه آن رابالامی اندازدباهمان دست بایدیکی ازسنگ های روی زمین رابرداشته وسپس سنگی که به بالا انداخته رابگیردوبه همین شکل بقیه سنگ هاراازروی زمین جمع کند.درمرحله دوم کارکمی سخت ترشده وسنگ هارادوبه دوازروی زمین جمع کند .وهمین طورمرحله سوم سه تایی ویک سنگ تکی ودرمرحله چهارم سنگ بایک دست جمع کرده وسنگی که به بالا انداخته راباهمان دست بگیردودرمرحله پنجم سنگ هارابایک دست جمع کرده ویک سنگ رابه بالاانداخته وباانگشت اشاره روی زمین می کشدوباهمان دست آن سنگ رابگیردودرمرحله ششم بازهم کارسخت ترمی شودوبازیکن بایدهر5تاسنگ راداخل کف دست جمع کرده وانهاراطوری بالاببردکه همه ی سنگ هاپشت دستش بماندواگریکی ازسنگ هاازپشت بیفتدسوخته می شودوبایدتمام مراحل رابه خوبی پشت سرگذاشت تابرنده شود
اشتراک روی دیوار من