امیر دوست محمد خان بارکزهی


زندگی نامه و دوران حکومت میردوست محمد خان بلوچ در بلوچستات

.
  • اشتراک به:

دوست محمد خان بارکزایی (بارکزهی) فرزند علی محمدخان بارکزایی پسر رستم و فرزند مهراب از خوانین و حکام بلوچستان است مادرش بیبی روزخاتون است. او اصالتا، بلوچ ودرسراوان متولدشده است. تاقبل از حمله نیروهای رضاخان پهلوی، بلوچستان توسط دوست محمد خان اداره میشود به مرکزیت دزآپ(نام قدیم زاهدان).

دوست محمد خان بارکزایی 

دوست محمد خان بارکزایی درگذشت تهران ملیت ایرانی پیشه حاکم وقت بلوچستان

بهرام خان عموی دوست محمد خان ایرانشهر و بمپور را در جنگ با طایفه نارویی ضمیمه حکومت خود کرد و در جنگ با قوای اعزامی حکومت مرکزی قاجار قلعه ناصریه را نیز در دست گرفت و مرکز حکومت خود قرارداد. پس از مرگ بهرام خان، دوست محمد خان جانشین عمویش گردید.

قلعه ناصری (قلعه دوست محمدخان) جنگ با انگلیس

جنگ با دولت مرکزی ویرایش استقرار قدرت رضاشاه پای قشون شرق به فرماندهی امیر لشکر امان اله خان جهانبانی را به بلوچستان گشود. قشونی به سرکردگی سرهنگ محمد نخجوان جهت دستگیری دوست محمد خان عازم منطقه می‌شود. دوست محمد خان خواست دولت مرکزی مبنی بر تسلیم را حتی در قبال وعده سمت استانداری نیز نمی‌پذیرد. در ۱۳۰۶ خودش در ایرانشهر و پدر و برادرش میر نونوشیروان در سراوان از قوای دولتی شکست می خورند و به سرباز عقب نشینی می‌کنند.

با دریافت تأمین و تسلیم روانه تهران می‌شود. رضا شاه به پاس ایستادگی‌اش در برابر قوای انگلیس در تهران تحت مراقبت نگه‌اش می دارد. او از امتیازات بیشتری نسبت به سایر سران تبعیدی ایلات مانند حق گردش و شکار در اطراف تهران و حمل اسلحه برخوردار بود. دوست محمدخان خسته از اقامت در تهران و به تحریک اطرافیان خویش برای فرار، آجودان مراقب‌اش را به قتل می‌رساند و خودروی مراقب‌اش را برداشته و با همراهان می‌گریزد. اما پس از طی مسافتی خودرو بنزین تمام می‌کند و در ادامه راه با پای پیاده دستگیر محاکمه و در نهایت اعدام می‌شود. پدر و برادرش به خونخواهی او با قوای حکومت مرکزی درگیر می‌شوند در جنگ با قوای دولتی به فرماندهی سرگرد اسکندر در سرباز در ۱۳۰۷ شکست می‌خورند و به بلوچستان انگلیس (بلوچستان پاکستان فعلی) می گریزند و تا رضاشاه بر سر قدرت بود باز نمی‌گردند

کامنت ها